Yksityisyys

Tietosuoja

Olemme erittäin tyytyväisiä, että olet kiinnostunut yrityksestämme. Sivuston käyttö on periaatteessa mahdollista ilman henkilötietojen ilmoittamista. Henkilötietojen käsittely voi kuitenkin tulla tarpeelliseksi, jos rekisteröity haluaa käyttää yrityksen erityispalveluja verkkosivustomme kautta. Jos henkilötietojen käsittely on välttämätöntä eikä käsittelylle ole oikeudellista perustetta, saamme yleensä asianomaisen henkilön suostumuksen.

Henkilötietojen, kuten rekisteröidyn nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron, käsittelyssä noudatetaan aina yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) ja meitä koskevia maakohtaisia tietosuojasäännöksiä. Tällä tietosuojaselosteella yrityksemme haluaa tiedottaa yleisölle keräämiemme, käyttämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen tyypistä, laajuudesta ja tarkoituksesta. Lisäksi rekisteröidyille kerrotaan tämän tietosuojaselosteen avulla heidän oikeuksistaan.

Käsittelystä vastaavana henkilönä olemme toteuttaneet lukuisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä varmistaaksemme tämän verkkosivuston kautta käsiteltävien henkilötietojen mahdollisimman täydellisen suojan. Internet-pohjaisessa tiedonsiirrossa voi kuitenkin yleensä olla tietoturva-aukkoja, joten ehdotonta suojaa ei voida taata. Tästä syystä jokainen asianomainen henkilö voi vapaasti toimittaa meille henkilötietoja vaihtoehtoisesti, esimerkiksi puhelimitse.

määritelmät

Tietosuojaseloste perustuu Euroopan lainsäätäjän yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) antamisen yhteydessä käyttämiin termeihin. Tietosuojaselosteemme on oltava luettavissa ja ymmärrettävissä sekä suurelle yleisölle että asiakkaillemme ja liikekumppaneillemme. Tämän varmistamiseksi haluamme selittää käytetyt termit etukäteen.

Käytämme tässä tietosuojaselosteessa muun muassa seuraavia termejä:

 • a) henkilötiedot

  Henkilötiedot ovat kaikkia tietoja, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön (jäljempänä ‘rekisteröity’). Luonnollinen henkilö katsotaan tunnistettavaksi, jos hänet voidaan suoraan tai välillisesti, erityisesti nimeä tai tunnusta vastaavan tunnisteen, tunnusnumeron, sijaintitietojen, verkkotunnisteen tai yhden tai useamman kyseisen luonnollisen henkilön fyysiseen, fysiologiseen, geneettiseen, psyykkiseen, taloudelliseen, kulttuuriseen tai sosiaaliseen identiteettiin liittyvän tekijän avulla tunnistaa.

 • b) rekisteröity

  Rekisteröity on kuka tahansa tunnistettu tai tunnistettavissa oleva luonnollinen henkilö, jonka henkilötietoja rekisterinpitäjä käsittelee.

 • c) Käsittely

  Käsittelyllä tarkoitetaan kaikkia automaattisten menettelyjen avulla tai ilman niitä suoritettavia prosesseja tai prosessien sarjoja, jotka liittyvät henkilötietoihin, kuten tietojen kerääminen, tallentaminen, järjestäminen, järjestäminen, tallentaminen, mukauttaminen tai muuttaminen, lukeminen, kysely, käyttö, luovuttaminen välittämällä, jakelemalla tai muulla tavoin saataville asettamalla, yhteensovittaminen tai linkittäminen, rajoittaminen, poistaminen tai tuhoaminen.

 • d) Käsittelyn rajoittaminen

  Käsittelyn rajoittaminen on tallennettujen henkilötietojen merkitseminen, jonka tarkoituksena on rajoittaa niiden tulevaa käsittelyä.

 • e) profilointi

  Profilointi on kaikenlaista henkilötietojen automatisoitua käsittelyä, jossa henkilötietoja käytetään tiettyjen luonnolliseen henkilöön liittyvien henkilökohtaisten näkökohtien arvioimiseen, erityisesti työsuoritukseen, taloudelliseen tilanteeseen, terveyteen, henkilökohtaiseen analyysiin tai ennusteisiin, jotka liittyvät kyseisen luonnollisen henkilön mieltymyksiin, kiinnostuksen kohteisiin, luotettavuuteen, käyttäytymiseen, olinpaikkaan tai asuinpaikkaan.

 • f) Pseudonymisointi

  Pseudonymisointi on henkilötietojen käsittelyä siten, että henkilötietoja ei voida enää osoittaa tietylle rekisteröidylle ilman lisätietojen käyttöä edellyttäen, että nämä lisätiedot säilytetään erillään ja että niihin sovelletaan teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että henkilötietoja ei osoiteta tunnistetulle tai tunnistettavissa olevalle luonnolliselle henkilölle.

 • g) Rekisterinpitäjä tai rekisterinpitäjä

  Käsittelystä vastaava henkilö on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, toimielin tai muu elin, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa päättää henkilötietojen käsittelyn tarkoituksista ja keinoista. Jos käsittelyn tarkoitukset ja keinot on määritelty unionin oikeudessa tai jäsenvaltioiden lainsäädännössä, vastuuhenkilöstä tai hänen nimeämisensä erityisperusteista voidaan säätää unionin oikeudessa tai jäsenvaltioiden lainsäädännössä.

 • h) prosessorit

  Henkilötietojen käsittelijä on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, laitos tai muu elin, joka käsittelee henkilötietoja vastuuhenkilön puolesta.

 • i) Vastaanottaja

  Vastaanottajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, laitosta tai muuta elintä, jolle henkilötietoja luovutetaan, riippumatta siitä, onko kyseessä kolmas osapuoli vai ei. Vastaanottajiksi ei kuitenkaan katsota viranomaisia, jotka voivat saada henkilötietoja unionin tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan erityisen tutkimustoimeksiannon yhteydessä.

 • j) kolmas osapuoli

  Kolmas osapuoli on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai elin, joka ei ole rekisteröity, rekisterinpitäjä, henkilötietojen käsittelijä eikä henkilöitä, joilla on rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän välittömällä vastuulla oikeus käsitellä henkilötietoja.

 • k) Suostumus

  Suostumuksella tarkoitetaan tahdonilmaisua, jonka rekisteröity antaa vapaaehtoisesti, tietoisella tavalla ja yksiselitteisesti tiettyä tapausta varten ilmoituksella tai muulla selkeällä vahvistavalla toimella, jolla rekisteröity osoittaa suostuvansa henkilötietojensa käsittelyyn.

Käsittelystä vastaavan henkilön nimi ja osoite

Yleisen tietosuoja-asetuksen, muiden Euroopan unionin jäsenvaltioissa sovellettavien tietosuojalakien ja muiden tietosuojaa koskevien säännösten mukainen vastuuhenkilö on:

Joerg Brandstatter

Joerg Brandstatter

Pater-Schwartz-Gasse 11a

1150 Vienna

Austria

E-mail: 

Cookies / SessionStorage / LocalStorage

Jotkin verkkosivustot käyttävät niin sanottuja evästeitä, LocalStorage- ja SessionStorage-evästejä. Näin voimme tehdä tarjonnastamme käyttäjäystävällisemmän, tehokkaamman ja turvallisemman. Local Storage ja SessionStorage on tekniikka, jota selaimesi käyttää tietojen tallentamiseen tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka arkistoidaan ja tallennetaan tietokonejärjestelmään Internet-selaimen kautta. Voit estää evästeiden, LocalStoragen ja SessionStoragen käytön tekemällä selaimessasi asianmukaiset asetukset.

Lukuisat verkkosivustot ja palvelimet käyttävät evästeitä. Monet evästeet sisältävät niin sanotun evästetunnisteen. Evästetunnus on evästeen yksilöllinen tunniste. Se koostuu merkkijonosta, jonka avulla verkkosivustot ja palvelimet voidaan määrittää tiettyyn internet-selaimeen, johon eväste on tallennettu. Näin vierailtu verkkosivusto ja palvelimet voivat erottaa kyseisen henkilön yksittäisen selaimen muista internet-selaimista, jotka sisältävät muita evästeitä. Yksilöllisen evästetunnuksen avulla voidaan tunnistaa ja tunnistaa tietty internetselain.

Evästeiden avulla tämän verkkosivuston käyttäjille voidaan tarjota käyttäjäystävällisempiä palveluja, jotka eivät olisi mahdollisia ilman evästeiden asettamista.

Evästeen avulla verkkosivustomme tiedot ja tarjoukset voidaan optimoida käyttäjälle. Kuten jo mainittiin, evästeiden avulla voimme tunnistaa verkkosivustomme käyttäjät. Tämän tunnistamisen tarkoituksena on helpottaa käyttäjien verkkosivujemme käyttöä. Evästeitä käyttävän verkkosivuston käyttäjän ei esimerkiksi tarvitse syöttää pääsytietojaan uudelleen joka kerta, kun hän vierailee verkkosivustolla, koska verkkosivusto ja käyttäjän tietokonejärjestelmään tallennettu eväste tekevät tämän. Toinen esimerkki on verkkokaupan ostoskorin eväste. Verkkokauppa käyttää evästettä muistamaan ne tuotteet, jotka asiakas on laittanut virtuaaliseen ostoskoriin.

Asianomainen henkilö voi milloin tahansa estää evästeiden asettamisen verkkosivustollamme käyttämällä Internet-selaimessa vastaavaa asetusta ja siten pysyvästi kieltää evästeiden asettamisen. Lisäksi jo asetetut evästeet voidaan milloin tahansa poistaa Internet-selaimen tai muiden ohjelmistojen avulla. Tämä on mahdollista kaikissa yleisissä Internet-selaimissa. Jos asianomainen henkilö poistaa evästeiden asettamisen käytetystä Internet-selaimesta, kaikkia verkkosivujemme toimintoja ei välttämättä voi käyttää täysimääräisesti.

Yleisten tietojen kerääminen

Verkkosivusto kerää useita yleisiä tietoja aina, kun henkilö tai automaattinen järjestelmä käyttää verkkosivustoa. Nämä yleiset tiedot tallennetaan palvelimen lokitiedostoihin. Tällaisia tietoja ovat: (1) käytetyn selaimen tyyppi ja versio, (2) käyttöjärjestelmän käyttämä käyttöjärjestelmä, (3) verkkosivusto, jolta käyttöjärjestelmä siirtyy verkkosivustollemme (ns. referrer), (4) verkkosivuston alisivustot, joita voidaan valvoa käyttöjärjestelmän kautta verkkosivustollamme, (5) verkkosivuston käytön päivämäärä ja kellonaika, (6) Internet-protokollaosoite (IP-osoite), (7) käyttöjärjestelmän Internet-palveluntarjoaja ja (8) muut vastaavat tiedot ja tiedot,

Käyttäessämme näitä yleisiä tietoja ja informaatiota emme tee mitään johtopäätöksiä rekisteröidystä. Näitä tietoja tarvitaan pikemminkin, jotta voimme (1) toimittaa verkkosivustomme sisällön oikein, (2) optimoida verkkosivustomme sisällön ja sitä koskevan mainonnan, (3) varmistaa tietoteknisten järjestelmiemme ja verkkosivustomme tekniikan pitkäaikaisen toimivuuden ja ( 4) antaa lainvalvontaviranomaisille verkkohyökkäyksen sattuessa tarvittavat tiedot lainvalvontaa varten. Arvioimme näin ollen näitä nimettömästi kerättyjä tietoja ja tietoja yhtäältä tilastollisesti ja myös tavoitteenamme lisätä tietosuojaa ja tietoturvaa yrityksessämme, jotta voimme lopulta varmistaa käsittelemiemme henkilötietojen optimaalisen suojan tason. Palvelimen lokitiedostojen nimettömät tiedot tallennetaan erillään kaikista asianomaisen henkilön antamista henkilötiedoista.

Rekisteröityminen verkkosivuillamme

Asianomaisella henkilöllä on mahdollisuus rekisteröityä käsittelystä vastaavan henkilön verkkosivustolle antamalla henkilötiedot. Se, mitkä henkilötiedot siirretään käsittelystä vastaavalle henkilölle, riippuu rekisteröinnissä käytetystä syöttömaskista. Asianomaisen henkilön syöttämät henkilötiedot kerätään ja tallennetaan yksinomaan käsittelystä vastaavan henkilön sisäiseen käyttöön ja sen omiin tarkoituksiin. Käsittelystä vastaava henkilö voi huolehtia tietojen siirtämisestä yhdelle tai useammalle käsittelijälle, esimerkiksi pakettipalvelun tarjoajalle, joka myös käyttää henkilötietoja yksinomaan sisäiseen käyttöön,

Rekisteröityessä käsittelystä vastaavan henkilön verkkosivustolle tallennetaan myös Internet-palveluntarjoajan kyseiselle henkilölle antama IP-osoite sekä rekisteröinnin päivämäärä ja kellonaika. Nämä tiedot tallennetaan sillä perusteella, että tämä on ainoa tapa estää palveluidemme väärinkäyttö ja tarvittaessa mahdollistaa tehtyjen rikosten tutkiminen. Tältä osin näiden tietojen tallentaminen on tarpeen käsittelystä vastaavan henkilön suojelemiseksi. Periaatteessa näitä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi jos tietojen luovuttamiseen on lakisääteinen velvoite tai jos luovuttaminen on tarpeen rikosoikeudellisia syytetoimia varten.

Rekisteröidyn rekisteröityminen ja henkilötietojen vapaaehtoinen antaminen antaa rekisterinpitäjälle mahdollisuuden tarjota rekisteröidylle sisältöä tai palveluja, joita asian luonteen vuoksi voidaan tarjota vain rekisteröityneille käyttäjille. Rekisteröityneet henkilöt voivat milloin tahansa muuttaa rekisteröinnin yhteydessä annettuja henkilötietoja tai poistaa ne kokonaan käsittelystä vastaavan henkilön tietokannasta.

Käsittelystä vastaavan henkilön on pyynnöstä annettava rekisteröidylle milloin tahansa tieto siitä, mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu. Lisäksi käsittelystä vastaava henkilö oikaisee tai poistaa henkilötiedot asianomaisen henkilön pyynnöstä tai ilmoituksesta edellyttäen, että lakisääteiset säilytysvelvoitteet eivät ole päinvastaisia. Kaikki käsittelystä vastaavan henkilön työntekijät ovat tässä yhteydessä asianomaisen henkilön käytettävissä yhteyshenkilöinä.

Yhteydenottomahdollisuus verkkosivuston kautta

Lainsäädännön vuoksi verkkosivusto sisältää tietoja, jotka mahdollistavat nopean sähköisen yhteydenoton yritykseemme ja suoran viestinnän kanssamme, mikä sisältää myös yleisen osoitteen niin sanottua sähköistä postia varten (sähköpostiosoite). Jos asianomainen henkilö ottaa yhteyttä käsittelystä vastaavaan henkilöön sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeen kautta, hänen lähettämänsä henkilötiedot tallennetaan automaattisesti. Tällaiset rekisteröidyn vapaaehtoisesti rekisterinpitäjälle toimittamat henkilötiedot tallennetaan käsittelyä tai yhteydenottoa varten. Näitä henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Kommenttitoiminto verkkosivuston blogissa

Tarjoamme käyttäjille mahdollisuuden jättää yksittäisiä kommentteja yksittäisiin blogikirjoituksiin blogissa, joka on käsittelystä vastaavan henkilön verkkosivustolla. Blogi on verkkosivustolla ylläpidettävä, yleensä yleisölle avoin portaali, jossa yksi tai useampi henkilö, jota kutsutaan bloggaajiksi tai verkkobloggaajiksi, voi julkaista artikkeleita tai kirjoittaa ajatuksia niin sanottuihin blogikirjoituksiin. Kolmannet osapuolet voivat yleensä kommentoida blogikirjoituksia.

Jos rekisteröity jättää kommentin tällä verkkosivustolla julkaistuun blogiin, rekisteröidyn jättämien kommenttien lisäksi tallennetaan ja julkaistaan tiedot kommentin kirjoittamisajankohdasta ja rekisteröidyn valitsemasta käyttäjänimestä (salanimi). Lisäksi rekisteröidyn Internet-palveluntarjoajan (ISP) rekisteröidylle antama IP-osoite kirjataan. IP-osoite tallennetaan turvallisuussyistä ja siltä varalta, että asianomainen henkilö loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia tai julkaisee laitonta sisältöä lähettämällä kommentin. Henkilötietojen tallentaminen on siis käsittelystä vastaavan henkilön oman edun mukaista, jotta hän voisi vapauttaa itsensä syytteistä, jos hän rikkoo lakia.

Gravatar

Auttomaticin Gravatar-palvelua käytetään kommentteihin. Gravatar vertaa sähköpostiosoitettasi ja – jos olet rekisteröitynyt sinne – näyttää avatar-kuvasi kommentin vieressä. Jos et ole rekisteröitynyt, kuvaa ei näytetä. On huomattava, että kaikki rekisteröityneet WordPress-käyttäjät ovat automaattisesti rekisteröityneet myös Gravatariin. Lisätietoja Gravatarista: https://de.gravatar.com

Henkilötietojen rutiininomainen poistaminen ja suojaaminen

Käsittelystä vastaava henkilö käsittelee ja tallentaa asianomaisen henkilön henkilötietoja vain sen ajanjakson ajan, joka on tarpeen tallennuksen tarkoituksen saavuttamiseksi, tai jos tätä edellytetään EU-direktiivin ja asetuksen antajalta tai muulta lainsäätäjältä laeissa tai asetuksissa, jotka käsittelystä vastaava henkilö on antanut.

Jos säilytyksen tarkoitus ei enää täyty tai jos direktiivien ja asetusten eurooppalaisen lainsäätäjän tai muun toimivaltaisen lainsäätäjän määräämä säilytysaika päättyy, henkilötiedot estetään tai poistetaan rutiininomaisesti ja lakisääteisten säännösten mukaisesti.

rekisteröidyn oikeudet

 • a) Oikeus vahvistukseen

  Jokaisella rekisteröidyllä on EU:n direktiivin ja asetuksen antajan myöntämä oikeus pyytää rekisterinpitäjältä vahvistusta siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Jos rekisteröity haluaa käyttää tätä vahvistusoikeuttaan, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän työntekijään.

 • b) Oikeus saada tietoa

  Jokaisella henkilötietojen käsittelyn kohteena olevalla henkilöllä on EU:n direktiivin ja asetuksen antajan myöntämä oikeus saada milloin tahansa maksutta tietoja hänestä tallennetuista henkilötiedoista ja kopio näistä tiedoista käsittelystä vastaavalta henkilöltä. Lisäksi EU:n direktiivien ja asetusten antaja on myöntänyt rekisteröidylle oikeuden saada seuraavat tiedot:

  • käsittelytarkoitukset
  • käsiteltävien henkilötietojen luokat
  • vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai tullaan luovuttamaan, erityisesti kolmansissa maissa tai kansainvälisissä järjestöissä olevat vastaanottajat.
  • jos mahdollista, henkilötietojen säilytyksen suunniteltu kesto tai, jos se ei ole mahdollista, keston määrittämisessä käytetyt perusteet, jos se on mahdollista
  • oikeus oikaista tai poistaa sinua koskevat henkilötiedot tai rajoittaa niiden käsittelyä vastuuhenkilön toimesta tai oikeus vastustaa käsittelyä.
  • oikeus hakea muutosta valvontaviranomaiselta.
  • jos henkilötietoja ei ole kerätty rekisteröidyltä itseltään: kaikki saatavilla olevat tiedot tietojen alkuperästä.
  • automaattisen päätöksenteon olemassaolo, mukaan lukien yleisen tietosuoja-asetuksen 22 artiklan 1 ja 4 kohdan mukainen profilointi, ja – ainakin näissä tapauksissa – mielekkäät tiedot kyseisestä logiikasta sekä tällaisen käsittelyn laajuudesta ja aiotuista vaikutuksista rekisteröidylle.

  Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada tieto siitä, onko henkilötietoja siirretty kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle. Jos näin on, rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa asianmukaisista takeista, jotka liittyvät tietojen siirtoon.

  Jos rekisteröity haluaa käyttää tätä tiedonsaantioikeuttaan, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän työntekijään.

 • c) Oikeus tietojen oikaisemiseen

  Jokaisella henkilötietojen käsittelyn kohteena olevalla henkilöllä on EU:n direktiivin ja asetuksen antajan myöntämä oikeus vaatia häntä koskevien virheellisten henkilötietojen välitöntä korjaamista. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus, ottaen huomioon käsittelyn tarkoitukset, pyytää puutteellisten henkilötietojen täydentämistä – myös täydentävän ilmoituksen avulla.

  Jos rekisteröity haluaa käyttää tätä oikaisuoikeuttaan, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän työntekijään.

 • d) oikeus tietojen poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi)

  Jokaisella henkilötietojen käsittelyn kohteena olevalla henkilöllä on EU:n direktiivin ja asetuksen antajan myöntämä oikeus vaatia, että vastuuhenkilö poistaa häntä koskevat henkilötiedot välittömästi, jos jokin seuraavista syistä on olemassa ja jos käsittely ei ole tarpeen:

  • Henkilötiedot kerättiin sellaisia tarkoituksia varten tai niitä käsiteltiin muulla tavoin, joita varten niitä ei enää tarvita.
  • Rekisteröity peruuttaa suostumuksensa, johon käsittely perustui artiklan 1 kohdan mukaisesti. 6 Para. 1 Letter a DS-GVO tai Art. 9 §:n 2 momentin a kohdan DS-GVO:n mukaisesti, eikä käsittelylle ole muuta oikeusperustaa.
  • Rekisteröity vastustaa käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti, eikä käsittelylle ole olemassa pakottavia perusteltuja syitä, tai rekisteröity vastustaa käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
  • Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
  • Henkilötietojen poistaminen on tarpeen rekisterinpitäjään kohdistuvan unionin tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan oikeudellisen velvoitteen täyttämiseksi.
  • Henkilötiedot kerättiin tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä, jotka on määritelty tietosuojavaltuutetun asetuksen (EY) N:o 2100/94 3 artiklan mukaisesti. 8 Para. 1 DS-GVO:N MUKAISESTI.

  Jos jokin edellä mainituista syistä pätee ja rekisteröity haluaa, että tallennetut henkilötiedot poistetaan, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän työntekijään. Työntekijä varmistaa, että poistopyyntöön vastataan välittömästi.

  Jos henkilötiedot on julkistettu ja yrityksemme on vastuuhenkilönä velvollinen poistamaan henkilötiedot art. 17 Para. 1 DS-GVO:n mukaisesti, meidän on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet, mukaan lukien tekniset toimenpiteet, ottaen huomioon käytettävissä oleva tekniikka ja toteutuskustannukset, ilmoittaaksemme tietojenkäsittelystä vastaaville henkilöille, jotka käsittelevät julkaistuja henkilötietoja, että asianomainen henkilö on pyytänyt näiltä muilta tietojenkäsittelystä vastaavilta henkilöiltä kaikkien näihin henkilötietoihin johtavien linkkien tai näiden henkilötietojen kopioiden tai jäljennösten poistamista, sikäli kuin käsittelyä ei tarvita. Työntekijä ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin yksittäistapauksissa.

 • e) Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

  Jokaisella henkilötietojen käsittelyn kohteena olevalla henkilöllä on EU:n direktiivin ja asetuksen antajan myöntämä oikeus vaatia, että vastuuhenkilö rajoittaa käsittelyä, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

  • Rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden sellaisen ajanjakson ajan, jonka aikana rekisterinpitäjä voi tarkistaa henkilötietojen paikkansapitävyyden.
  • Käsittely on lainvastaista, rekisteröity kieltäytyy henkilötietojen poistamisesta ja pyytää sen sijaan henkilötietojen käytön rajoittamista.
  • Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisten vaateiden esittämiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
  • Rekisteröity on vastustanut käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti odotettaessa sen tarkistamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.

  Jos jokin edellä mainituista edellytyksistä täyttyy ja rekisteröity haluaa pyytää tallennettujen henkilötietojen rajoittamista, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän työntekijään. Työntekijä huolehtii käsittelyn rajoittamisesta.

 • f) Oikeus tietojen siirrettävyyteen

  Jokaisella henkilötietojen käsittelyn kohteena olevalla henkilöllä on EU:n direktiivin ja asetuksen antajan myöntämä oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka asianomainen henkilö on toimittanut vastuuhenkilölle, jäsennellyssä, yleisessä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Sinulla on myös oikeus siirtää nämä tiedot toiselle vastuuhenkilölle ilman, että se vastuuhenkilö, jolle henkilötiedot on toimitettu, estää sitä, edellyttäen, että käsittely perustuu suostumukseen artiklan 1 mukaisesti. 6 Para. 1 Letter a DS-GVO tai Art. 9 §:n 2 momentin a-kirjaimeen DS-GVO:n mukaisesti tai DS-GVO:n 6 artiklan 1 kohdan b-kirjaimen mukaiseen sopimukseen ja käsittely suoritetaan automaattisia menettelyjä käyttäen,

  Lisäksi käyttäessään oikeuttaan tietojen siirrettävyyteen tietosuojavaltuutetun tietosuojalainsäädännön art. 20 artiklan mukaisesti muiden henkilöiden oikeuksia ja vapauksia ei loukata.

  Asianomainen henkilö voi milloin tahansa ottaa meihin yhteyttä ja vaatia tietojen siirrettävyyttä.

 • g) Vastustamisoikeus

  Jokaisella henkilötietojen käsittelyn kohteena olevalla henkilöllä on Euroopan unionin direktiivin ja asetuksen antajan myöntämä oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä erityisestä tilanteestaan johtuvista syistä, mikä perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2100/94 2 artiklaan. 6 kappaleeseen. 1 kohdan e tai f alakohtaan DS-GVO:n nojalla tehdä vastalause. Tämä koskee myös näihin säännöksiin perustuvaa profilointia.

  Emme enää käsittele henkilötietoja, jos henkilötietojen käsittelyä vastustetaan, paitsi jos pystymme osoittamaan, että käsittelylle on pakottavia perusteltuja syitä, jotka ovat tärkeämpiä kuin rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos käsittelyä käytetään oikeudellisten vaatimusten esittämiseen, toteuttamiseen tai puolustamiseen.

  Jos käsittelemme henkilötietoja suoramainontaa varten, asianomaisella henkilöllä on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojen käsittelyä tällaista mainontaa varten. Tämä koskee myös profilointia siltä osin kuin se liittyy tällaiseen suoramainontaan. Jos rekisteröity vastustaa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin, emme enää käsittele henkilötietoja näihin tarkoituksiin.

  Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus erityisestä tilanteestaan johtuvista syistä vastustaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten yleisen tietosuoja-asetuksen 89 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ellei tällainen käsittely ole tarpeen yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi.

  Vastustamisoikeuden käyttämiseksi rekisteröity voi ottaa suoraan yhteyttä mihin tahansa työntekijään. Tietoyhteiskunnan palvelujen käytön yhteydessä rekisteröity voi myös käyttää vastustusoikeuttaan automaattisin keinoin teknisten eritelmien avulla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2002/58/EY soveltamista.

 • h) Automatisoidut päätökset yksittäistapauksissa, mukaan lukien profilointi

  Jokaisella henkilötietojen käsittelyn kohteena olevalla henkilöllä on direktiivien ja asetusten eurooppalaisen lainsäätäjän myöntämä oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu yksinomaan automaattiseen tietojenkäsittelyyn – mukaan lukien profilointi – ja jolla on häneen kohdistuvia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen merkittävästi vastaavalla tavalla, jos päätös (1 ) ei ole tarpeen, jotta voidaan tehdä, rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekeminen tai täytäntöönpano tai 2) on sallittua rekisterinpitäjään sovellettavan unionin tai jäsenvaltion lainsäädännön vuoksi ja nämä säännökset sisältävät asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi tai 3) se tehdään rekisteröidyn nimenomaisella suostumuksella.

  Jos päätös (1) on tarpeen rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten tai (2) se perustuu rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen, toteutamme asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen turvaamiseksi, mukaan lukien ainakin oikeus saada rekisterinpitäjän puolesta asioihin puuttuminen, ilmaista näkemyksensä ja riitauttaa päätös.

  Jos rekisteröity haluaa vedota automaattisiin päätöksiin liittyviin oikeuksiin, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän työntekijään.

 • i) Tietosuojalainsäädännön mukainen oikeus peruuttaa suostumus

  Jokaisella henkilötietojen käsittelyn kohteena olevalla henkilöllä on EU:n direktiivin ja asetuksen antajan myöntämä oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyä koskeva suostumus milloin tahansa.

  Jos rekisteröity haluaa käyttää oikeuttaan peruuttaa suostumuksensa, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän työntekijään.

Käsittelyn oikeusperusta

Art. 6 lit. a DS-GVO toimii yrityksemme oikeusperustana käsittelytoimille, joissa saamme suostumuksen tiettyä käsittelytarkoitusta varten. Jos henkilötietojen käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täyttämiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, kuten esimerkiksi sellaisten käsittelytoimien osalta, jotka ovat tarpeen tavaroiden toimittamiseksi tai muun palvelun tai vastikkeen tarjoamiseksi, käsittely perustuu GDPR 6 artiklan Ilit. b artiklaan. Sama koskee sellaisia käsittelytoimia, jotka ovat välttämättömiä sopimusta edeltävien toimenpiteiden suorittamiseksi, esimerkiksi tuotteitamme tai palveluitamme koskevien tiedustelujen tapauksessa. Onko yritystämme sitova oikeudellinen velvoite, joka edellyttää henkilötietojen käsittelyä, kuten verovelvoitteiden täyttäminen, käsittely perustuu artiklaan. 6 Ilit. c GDPR. Harvinaisissa tapauksissa henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen rekisteröidyn tai muun luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi. Näin olisi esimerkiksi silloin, jos vierailija loukkaantuisi yrityksessämme ja hänen nimensä, ikänsä, sairausvakuutustietonsa tai muut elintärkeät tiedot olisi välitettävä lääkärille, sairaalalle tai muulle kolmannelle osapuolelle. Tällöin käsittely perustuisi art. 6 Ilit. d DS-GVO. käsittely perustuu Art. 6 Ilit. c GDPR. Harvinaisissa tapauksissa henkilötietojen käsittely voisi tulla tarpeelliseksi rekisteröidyn tai muun luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi. Näin olisi esimerkiksi silloin, jos kävijä loukkaantuisi yrityksessämme ja hänen nimensä, ikänsä, sairausvakuutustietonsa tai muut elintärkeät tiedot pitäisi välittää lääkärille, sairaalalle tai muulle kolmannelle osapuolelle. Tällöin käsittely perustuisi art. 6 Ilit. d DS-GVO. käsittely perustuu Art. 6 Ilit. c GDPR. Harvinaisissa tapauksissa henkilötietojen käsittely voisi tulla tarpeelliseksi rekisteröidyn tai muun luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi. Näin olisi esimerkiksi silloin, jos kävijä loukkaantuisi yrityksessämme ja hänen nimensä, ikänsä, sairausvakuutustietonsa tai muut elintärkeät tiedot olisi välitettävä lääkärille, sairaalalle tai muulle kolmannelle osapuolelle. Tällöin käsittely perustuisi art. 6 Ilit. d DS-GVO. Näin olisi esimerkiksi silloin, jos kävijä loukkaantuisi yrityksessämme ja hänen nimensä, ikänsä, sairausvakuutustietonsa tai muut elintärkeät tiedot pitäisi välittää lääkärille, sairaalalle tai muulle kolmannelle osapuolelle. Tällöin käsittely perustuisi art. 6 Ilit. d DS-GVO. Näin olisi esimerkiksi silloin, jos vierailija loukkaantuisi yrityksessämme ja hänen nimensä, ikänsä, sairausvakuutustietonsa tai muut elintärkeät tiedot olisi toimitettava lääkärille, sairaalalle tai muulle kolmannelle osapuolelle. Tällöin käsittely perustuisi art. 6 Ilit. d DS-GVO.
Viime kädessä jalostustoimet voisivat perustua Art. 6 Ilit. f DS-GVO. Käsittelytoimet, jotka eivät kuulu minkään edellä mainitun oikeusperustan piiriin, perustuvat tähän oikeusperustaan, jos käsittely on tarpeen yrityksemme tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun suojaamiseksi edellyttäen, että asianomaisen henkilön edut, perusoikeudet ja perusvapaudet eivät ole etusijalla. Tällaiset käsittelytoimet ovat meille sallittuja erityisesti siksi, että eurooppalainen lainsäätäjä on nimenomaisesti maininnut ne. Tältä osin hän katsoi, että oikeutettua etua voidaan olettaa olevan, jos rekisteröity on vastuuhenkilön asiakas (DS-GVO:n johdanto-osan 47 kappaleen 2 virke).

Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut käsittelyyn liittyvät edut.

Onko henkilötietojen käsittely perustuu 6 artiklaan Ilit. f DS-GVO on oikeutettu etumme harjoittaa liiketoimintaamme kaikkien työntekijöidemme ja osakkeenomistajiemme eduksi.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietojen säilytysaika määräytyy lakisääteisen säilytysajan mukaan. Määräajan päätyttyä vastaavat tiedot poistetaan rutiininomaisesti, jos niitä ei enää tarvita sopimuksen täyttämiseksi tai sopimuksen aloittamiseksi.

Henkilötietojen toimittamista koskevat lakisääteiset tai sopimusperusteiset vaatimukset; välttämättömyys sopimuksen tekemisen kannalta; rekisteröidyn velvollisuus toimittaa henkilötiedot; toimittamatta jättämisen mahdolliset seuraukset.

Selvennämme, että henkilötietojen toimittamista vaaditaan osittain laissa (esim. verosäännökset) tai se voi johtua myös sopimussäännöksistä (esim. sopimuskumppania koskevat tiedot). Joskus sopimuksen tekeminen voi edellyttää, että asianomainen henkilö toimittaa meille henkilötietoja, joita meidän on myöhemmin käsiteltävä. Rekisteröity on esimerkiksi velvollinen toimittamaan meille henkilötietoja, jos yrityksemme tekee sopimuksen hänen kanssaan. Henkilötietojen toimittamatta jättäminen merkitsisi sitä, että sopimusta rekisteröidyn kanssa ei voitaisi tehdä.
Ennen kuin rekisteröity antaa henkilötietoja, hänen on otettava yhteyttä johonkin työntekijäämme. Työntekijämme selvittää rekisteröidylle tapauskohtaisesti, vaaditaanko henkilötietojen toimittamista lain tai sopimuksen nojalla tai onko se välttämätöntä sopimuksen tekemistä varten, onko henkilötietojen toimittaminen pakollista ja mitä seurauksia olisi, jos henkilötietoja ei toimitettaisi.

Automaattisen päätöksenteon olemassaolo

Vastuullisena yrityksenä emme käytä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Yleiset evästeet

Seuraavat evästeet kuuluvat teknisesti tarpeellisiin evästeisiin.

WordPressin evästeet

SUKUNIMITAVOITEVALIDITY
wordpress_test_cookieTämä eväste määrittää, onko evästeiden käyttö poistettu käytöstä selaimessa. Säilytysaika: Selainistunnon loppuun asti (poistetaan, kun suljet Internet-selaimen).istunto
PHPSESSIDTämä eväste tallentaa PHP-sovelluksiin liittyvän nykyisen istuntosi, jotta kaikki PHP-ohjelmointikieleen perustuvat verkkosivuston toiminnot voidaan näyttää kokonaisuudessaan. Säilytysaika: Selainistunnon loppuun asti (poistetaan, kun suljet Internet-selaimen).istunto
wordpress_akm_mobileNäitä evästeitä käytetään vain WordPressin hallintoalueella.1 vuosi
wordpress_logged_in_akm_mobileNäitä evästeitä käytetään vain WordPressin hallinta-alueella, eivätkä ne koske muita sivuston kävijöitä.istunto
wp-settings-akm_mobileNäitä evästeitä käytetään vain WordPressin hallintoalueella, eivätkä ne koske muita sivuston kävijöitä.istunto
wp-settings-time-akm_mobileNäitä evästeitä käytetään vain WordPressin hallintoalueella, eivätkä ne koske muita sivuston kävijöitä.istunto
awaykäytetään uusien ominaisuuksien A/B-testaukseen.istunto
akm_mobiletallentaa, haluaako kävijä nähdä verkkosivuston mobiiliversion.1 päivä

WooCommerce evästeet

SUKUNIMITAVOITEVALIDITY
woocommerce_cart_hashTätä evästettä tarvitaan ostoskorin kohteiden muistamiseen kassaprosessia varten.istunto
woocommerce_items_in_cartAuttaa WooCommercea määrittämään, milloin ostoskorin sisältö/tiedot muuttuvat.istunto
tk_aiTallentaa satunnaisesti generoidun anonyymin tunnuksen. Tätä käytetään vain kojelauta-alueella (/wp-admin), ja jos se on käytössä, sitä käytetään käytönvalvontaan.istunto
wp_woocommerce_session_Sisältää jokaiselle asiakkaalle yksilöllisen koodin, jotta he tietävät, mistä ostoskorin tiedot löytyvät tietokannasta kunkin asiakkaan osalta.2 päivää
wc_fragments_Tallentaa satunnaisesti generoidun anonyymin tunnuksen. Tätä käytetään vain kojelauta-alueella (/wp-admin), ja jos se on käytössä, sitä käytetään käytönvalvontaan.istunto
wc_cart_hashTallentaa satunnaisesti generoidun anonyymin tunnuksen. Tätä käytetään vain kojelauta-alueella (/wp-admin), ja jos se on käytössä, sitä käytetään käytönvalvontaan.istunto

GDPR AIO WordPress-evästeille

SUKUNIMITAVOITEVALIDITY
dsgvoaioTämä LocalStorage-avain/arvo tallentaa, mihin palveluihin käyttäjä on suostunut tai ei.muuttuja
_uniqueTämä LocalStorage-avain / -arvo tallentaa generoidun ID:n, jotta käyttäjän opt-in / opt-out -toimet voidaan dokumentoida. Tunnus tallennetaan nimettömänä.muuttuja
dsgvoaio_createTämä LocalStorage-avain/arvo tallentaa ajan, jolloin _uniqueuid luotiin.muuttuja
dsgvoaio_vgwort_disableTämä LocalStorage-avain/arvo tallentaa, onko VG Wort Standard -palvelu sallittu vai ei (sivuston ylläpitäjän asetus).muuttuja
dsgvoaio_ga_disableTämä LocalStorage-avain/arvo tallentaa, onko Google Analytics Standard -palvelu sallittu vai ei (sivuston ylläpitäjän asetus).muuttuja

Google Analytics

Tällä verkkosivustolla käytetään erilaisia palveluja, joita tarjoaa Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti. Yksittäiset palvelut esitellään tarkemmin seuraavassa osassa.

Periaatteessa, käyttämällä seuraavia palveluja ja niihin liittyvää henkilötietojen (erityisesti IP-osoitteen) keräämistä, pyrimme oikeutettuun etuun esitellessämme, analysoidessamme ja parantaessamme verkkosivustomme tarjontaa houkuttelevalla tavalla ja sovittaessamme mahdollisen mainonnan tarpeisiisi (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).

Google Analytics käyttää niin sanottuja “evästeitä” (katso myös 3.1 “Evästeet”). Ne tallennetaan tietokoneellesi, ja niiden avulla voidaan analysoida verkkosivuston käyttöäsi. Evästeen tuottamat tiedot tämän verkkosivuston käytöstäsi lähetetään yleensä Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja tallennetaan sinne.

IP:n anonymisointi

Olemme aktivoineet IP-anonymisointitoiminnon tällä verkkosivustolla. Tämän seurauksena Google lyhentää IP-osoitteesi Euroopan unionin jäsenvaltioissa tai muissa Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen sopimusvaltioissa ennen kuin se siirretään Yhdysvaltoihin. Google käyttää näitä tietoja tämän verkkosivuston ylläpitäjän puolesta arvioidakseen verkkosivuston käyttöäsi, laatiakseen raportteja verkkosivuston toiminnasta ja tarjotakseen verkkosivuston ylläpitäjälle muita verkkosivuston toimintaan ja internetin käyttöön liittyviä palveluja. Selaimesi Google Analyticsin yhteydessä lähettämää IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen tietoihin.

Vastalause tietojen keräämistä vastaan

Voit estää evästeiden tallentamisen asettamalla selainohjelmistosi sen mukaisesti; haluamme kuitenkin huomauttaa, että tässä tapauksessa et voi tarvittaessa käyttää kaikkia tämän verkkosivuston toimintoja täysimääräisesti. Voit myös estää Googlea keräämästä evästeen tuottamia ja verkkosivuston käyttöön liittyviä tietoja (mukaan lukien IP-osoitteesi) ja estää Googlea käsittelemästä näitä tietoja lataamalla seuraavan linkin takaa saatavan selainliitännäisen ja asentamalla sen: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Lisätietoja siitä, miten Google Analytics käsittelee käyttäjätietoja, on Googlen tietosuojaselosteessa: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

tilausten käsittely

Olemme tehneet Google Analyticsin käyttöä koskevan sopimuksen tilausten käsittelystä ja noudatamme täysin Saksan tietosuojaviranomaisten tiukkoja vaatimuksia palveluja käyttäessämme.

Demografiset ominaisuudet Google Analyticsissa

Tämä verkkosivusto käyttää Google Analyticsin “demografiset ominaisuudet” -toimintoa. Sen avulla voidaan luoda raportteja, jotka sisältävät tietoja sivuston kävijöiden iästä, sukupuolesta ja kiinnostuksen kohteista. Nämä tiedot ovat peräisin Googlen kiinnostukseen perustuvasta mainonnasta ja kolmansien osapuolten tarjoajien kävijätiedoista. Näitä tietoja ei voida yhdistää tiettyyn henkilöön. Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä milloin tahansa Google-tilisi mainosasetusten kautta tai kieltää yleisesti Google Analyticsin keräämät tietosi edellisessä kappaleessa kuvatulla tavalla.

Google Analyticsin evästeet

SUKUNIMITAVOITEVALIDITY
_gaVerkkosivuston kävijöiden erottelu.2 vuotta
_gidVerkkosivuston kävijöiden erottelu.24 tuntia
_gat_gtag_UA_Käytetään pyyntöjen nopeuden kuristamiseen. Jos Google Analytics tarjotaan Google Tag Managerin kautta, tälle evästeelle annetaan nimi _dc_gtm_ .1 minuutti
_dc_gtm_Käytetään Google Analytics -palvelimen pyyntöjen määrän seurantaan.1 minuutti
AMP_TOKENSisältää tunnuskoodin, jota käytetään asiakastunnuksen lukemiseen AMP Client ID -palvelusta. Vertailemalla tätä tunnusta Google Analyticsin tunnuksen kanssa voidaan käyttäjät yhdistää, kun vaihdetaan AMP-sisällön ja muun kuin AMP-sisällön välillä.30 sekunnista 1 vuoteen
_gatKäytetään Google Analyticsin palvelinpyyntöjen määrän seurantaan Google Tag Manageria käytettäessä.1 minuutti
_gac_Sisältää tietoja käyttäjän markkinointikampanjoista. Nämä jaetaan Google AdWordsin / Google Adsin kanssa, kun Google Ads- ja Google Analytics -tilit on yhdistetty.90 päivää
__utmaKäyttäjien ja istuntojen tunnistamiseen käytettävä tunnus.2 vuotta
__utmtKäytetään Google Analytics -palvelimen pyyntöjen määrän seurantaan.10 minuuttia
__utmbKäytetään erottamaan uudet istunnot ja vierailut toisistaan. Tämä eväste asetetaan, kun GA.js javascript-kirjasto ladataan eikä __utmb-eväste ole läsnä. Eväste päivitetään aina, kun tietoja lähetetään Google Analytics -palvelimelle.30 minuuttia
__utmcKäytetään vain Google Analyticsin vanhojen Urchin-versioiden kanssa eikä GA.js:n kanssa. Käytetään erottamaan uudet istunnot ja istunnon päättyessä tapahtuvat vierailut toisistaan.istunto
__utmzSisältää tietoja liikennelähteestä tai kampanjasta, joka toi käyttäjän verkkosivustolle. Eväste asetetaan, kun GA.js javascript ladataan, ja se päivitetään, kun tietoja lähetetään Google Analytics -palvelimelle.6 kuukautta
__utmvSisältää verkkokehittäjän Google Analyticsin _setCustomVar-menetelmällä asettamat mukautetut tiedot. Tämä eväste päivitetään aina, kun Google Analytics -palvelimelle lähetetään uusia tietoja.2 vuotta
__utmxKäytetään sen määrittämiseen, otetaanko käyttäjä mukaan A/B- tai monimuuttujatestiin.18 kuukautta
__utmxxKäytetään sen määrittämiseen, milloin käyttäjän suorittama A/B- tai monimuuttujainen testi päättyy.18 kuukautta

Google Tag Manager

Tällä verkkosivustolla käytetään Google Tag Manageria (Google LLC. 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Tämä palvelu mahdollistaa verkkosivuston tunnisteiden hallinnan käyttöliittymän kautta. Google Tool Manager toteuttaa vain tunnisteita. Tämä tarkoittaa seuraavaa: Evästeitä ei käytetä eikä henkilötietoja tallenneta.

Google Tool Manager käynnistää muita tunnisteita, jotka puolestaan voivat kerätä tietoja. Google Tag Manager ei kuitenkaan pääse käsiksi näihin tietoihin. Jos deaktivointi on tehty verkkotunnus- tai evästetasolla, se pysyy voimassa kaikkien seurantatunnisteiden osalta, jos ne on toteutettu Google Tag Managerilla.

Shopping cart
Sign in

No account yet?

Create an Account
Kekselilaki
Käytämme evästeitä parantaaksesi kokemustasi verkkosivustollamme. Surffaamalla tällä verkkosivustolla hyväksyt evästeiden käytön.
AcceptMore info